افزایش سرعت انتقال اطلاعات

با تاکتیک سبز می توانید به بهترین شکل تفکرات و ایده‌های مربیگری خود را در اختیار بازیکنانتان قرار دهید.

در این نرم‌افزار شما به عنوان مربی به بهترین شکل می توانید تفکرات و ایده های مربیگری خود را در اختیار بازیکنانتان قرار دهید، این نرم‌افزار مجهز به همه وسایل و ابزارهای مربیگری چه در زمان تئوری و چه در زمان عملی می باشد و سرعت انتقال اطلاعات به تمامی اعضای تیم را بالا می برد .