افزایش توانمندی‌ها و رفع نقاط ضعف تیم

می‌توانیدبا استفاده از روشی نوین به شناسایی نقاط ضعف و رفع آن جهت افزایش توانمندی فردی، گروهی و تیمی اقدام نمایید.

با استفاده از نرم‌افزار تاکتیک سبز، نه تنها مجهز به همه ابزارهای تئوری و عملی فوتبال میشوید، بلکه به علت ساده بودن استفاده از
تاکتیک سبز شما درصدد رفع نقاط ضعف و افزایش توانمندی فردی، گروهی و تیمی خود خواهید بود.